Technický protokol revize spalinové cesty - vzorový obsah (nedílná součást písemné zprávy o revizi)

A. Projektová dokumentace - popíše se, zda byla nebo nebyla předložena projektová dokumentace spalinové cesty a zda její provedení odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny.

B. Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ střechy.

C. Popis připojeného spotřebiče paliv - uvede se druh, typ, provedení, určení a výkon připojeného spotřebiče paliv.

D. Popis kouřovodu - samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška svislé části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní/čistící/měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce.

E. Popis komínu - druh (individuální, dodatečně vložkovaný, systémový) - zda je proveden podle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, průměr a materiál komínové vložky a komínového pláště, průměr sopouchu, tloušťka a typ izolace, rozměry komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec a komínová hlavice (materiál, výška, provedení).

F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty - název, sídlo a IČ.

G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN.

H. Umístění identifikačního štítku.

I. Výpočet spalinové cesty - přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty, nebo kopie diagramu výrobce posuzovaného systémového komínu, kterým se ověřily rozměry spalinové cesty - účinná výška a vnitřní světlost. U spalinových cest určených pro spotřebiče na plynná paliva v provedení „C“ lze k ověření velikosti spalinové cesty použít technické podklady výrobce spotřebiče paliv.

J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek - popíše se vzdálenost hořlavých látek a stavebních konstrukcí třídy reakce na oheň B až F od vnějšího líce spalinové cesty.

K. Požární bezpečnost stavby - popíše se provedení konstrukce spalinové cesty včetně prostupů stavebními konstrukcemi, provedení stropů, podlah pod dvířky, u krbů odvětrání teplovzdušné komory, lapače jisker apod.

L. Bezpečnost práce - popíše se přístup k otvorům pro čištění, vymetání, vybírání, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí atd.

M. Přívod spalovacího vzduchu - uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení.

N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře - ověří se, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost spalinové cesty, zejména obrácením komínového tahu.

O. Zkouška těsnosti spalinové cesty (v případě, že byla provedena) - uvede se výsledek zkoušky těsnosti spalinové cesty.

P. Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky - uvedou se zjištěné údaje při měření na spalinové cestě, počet nebo seznam obrázků a další údaje upřesňující nebo doplňující technický protokol.